Publicaties Rapporten: 2013

Martijn Boosten, december 2013

De wildwal van Lunteren tot en met Wageningen diende eeuwenlang om de akkers tegen het wild te beschermen en was lange tijd een markant en herkenbaar element in het landschap. In de loop der tijd zijn grote delen van de wal verdwenen. De delen die nog resteren, liggen grotendeels verscholen in bossen en tuinen. Deze langste wildwal van Nederland is daarom niet meer als zodanig herkenbaar in het veld. De afgelopen jaren is veel kennis vergaard over de geschiedenis van de wildwal. Het Overlegplatform Wildwal waarin terreineigenaren, lokale (historische) verenigingen en andere belanghebbenden zijn verenigd, hebben de wens om de geschiedenis van de wildwal te delen met een breder publiek. Bovendien willen zij de wildwal als element in het veld herkenbaar maken en de restanten behouden voor toekomstige generaties.

Martijn Boosten & Jan Oldenburger, december 2013

Tak- en tophout uit bos vormt een belangrijk nog vrijwel onbenut potentieel aan houtige biomassa voor energieopwekking. Om te zorgen dat in de toekomst meer tak- en tophout uit het Nederlandse bos kan worden ingezet voor de opwekking van duurzame energie is er inzicht nodig in de mogelijkheden voor oogst van deze biomassabron. De oogst dient enerzijds kostenefficiënt te gebeuren, zodat tak- en tophout kan concurreren met biomassa uit andere bronnen. Anderzijds moet de oogst op een verantwoorde manier plaatsvinden, zodat er geen onacceptabele effecten optreden op de biodiversiteit en de nutriëntenhuishouding van het bos.

Jaap van den Briel, oktober 2013

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van het financierings- en communicatieinstrument crowdfunding ter realisatie van maatschappelijke en/of commerciële projecten, ontwikkeld door ondernemers, beheerders en/of particulieren die op directe of indirecte wijze een bijdrage willen leveren aan de duurzame instandhouding en duurzame verwaarding/benutting van de ‘groene’ omgeving (natuur, bos en landschap) in stad en land. Hieronder vallen dus zowel initiatieven van terreinbeheerders en (groene en niet-groene) ondernemers, als die van particulieren.

Mark van Benthem, juli 2013

Het Luntersche Buurtbosch is het enige bos(ontwerp) in Nederland dat Rijksmonument is. Daarom is het padenstelsel in de vorm van een tak en bladpatroon leidend in de adviezen omtrent het laanbeheer. Gezien de unieke status van het Buurtbosch als Rijksmonument is cultuurhistorie (het ontwerp) leidend in het beheer. Echter, in 2011 is het Buurtbosch als natuurbos gekwalificeerd. Dit kan leiden tot conflictsituaties in het beheer.

Annemieke Winterink en Mark van Benthem, juni 2013

In Nederland zijn er twee belangrijke systemen die een stelsel van juridische, administratieve en technische voorwaarden bieden voor het samenstellen van bouwcontracten. Voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW) is dat de RAW-systematiek, die claimt een dekking van nagenoeg 100% in de markt te kennen en voor de woning- en utiliteitsbouw is dat de STABU-systematiek met een dekking van circa 80%.

Patrick Jansen en Martijn Boosten, maart 2013

Uitgave: InnovatieNetwerk logo innovatienetwerk

In deze brochure wordt uiteengezet wat duurzaam geproduceerd hout is en wat het belang is van duurzaam bosbeheer.

Jan Oldenburger, Annemieke Winterink en Casper de Groot, maart 2013 (uitgave januari 2014)

In het Beleidsprogramma Biodiversiteit 2008-2011 heeft de Rijksoverheid de ambitie gesteld dat in 2011 50% van het hout op de Nederlandse markt duurzaam geproduceerd moest zijn. Deze ambitie is erop gericht duurzaam bosbeheer wereldwijd te bevorderen, het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt aanzienlijk te verhogen en illegaal hout van de markt te weren.

Mark van Benthem en Annemieke Winterink (Stichting Probos), M.M. Heering LL.B en S.A. Brands LL.B (Stichting STABU), 18 februari 2013

In deze brochure wordt uiteengezet wat duurzaam geproduceerd hout is en wat het belang is van duurzaam bosbeheer.

Mark van Benthem, Jan Oldenburger en Annemieke Winterink, februari 2013

This Tailored Intelligence Study on tropical timber presents an overview of the most significant trade flows of tropical timber to eight countries in the EU from developing countries involved in the Sustainable Trade Initiative Tropical Timber program. In addition, the amount of tropical timber which is consumed in five EU countries is presented accompanied by estimates with regards to which market segments consume which amount of tropical timber.

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, January 2013

As of March 3 1013 companies placing timber on the EU market have to be able to proof that this timber is sourced legally. This is a challenge.

Mark van Benthem en Annemieke Winterink, enero 2013

A partir del 3 de Marzo del 2013, las empresas podrán comercilizar medera en el mercado de la UE, siendo capaces de probar que esta madera se obtiene legalmente.