Publicaties Rapporten: 2009

Martijn Boosten, Casper de Groot en Jaap van den Briel, november 2009

Binnen de Interregionale Commissie Risicobeheersing Natuurbranden Veluwe (CRN-Veluwe) is er geen eenduidig beeld over het natuurbrandgevaar van diverse vegetatietypen en de invloed van factoren die het natuurbrandgevaar verder bepalen. Probos heeft daarom in opdracht van de CRN-Veluwe de bestaande kennis over natuurbranden geanalyseerd en de ‘Risico indexering Natuurbranden Veluwemassief’ verder uitgediept en onderbouwd.

Gebca Velema, november 2009

intern

Martijn Boosten, oktober 2009

Een belangrijk deel van de huidige beplantingen op de Grebbelinie vertegenwoordigen een belangrijke (militair) historische waarde. Op vrijwel alle onderdelen van de linie zijn eikenbeplantingen aangetroffen die een restant zijn van hakhoutbeplantingen uit de periode rond de Tweede Wereldoorlog (zie tabel 4.1). Veel van deze beplantingen zijn vrijwel zeker een restant van de oorspronkelijke militaire beplantingen uit de 18e en 19e eeuw en zijn daarom van historisch belang. Op tal van plekken zijn ook oude schietwilgen en elzenhakhout aangetroffen. Deze beplantingen zijn over het algemeen geen direct restant van de oorspronkelijke militaire beplantingen. De beplantingen staan echter wel op plekken waar in de 18e en 19e eeuw op de Grebbelinie ook al wilgen en elzen werden aangeplant. Het is daarom niet uitgesloten dat een deel van de huidige elzen- en wilgenbeplantingen een voorzetting zijn van de oorspronkelijke militaire beplanting. Deze beplantingen hebben een veel mindere historische betekenis.

Patrick Jansen en Mark van Benthem, juli 2009
Intern

 

Martijn Boosten en Brechtje de Bruin, juli 2009 (aanvullingen juni 2015)

De thuja (Thuja plicata) is een waardevolle houtsoort die in Nederland nog maar weinig voorkomt, maar zeker een rol verdient in het Nederlandse bos. Dit rapport geeft een beknopt overzicht van de karakteristieken, groeiplaatseisen en houteigenschappen van de thuja. Daarnaast wordt de aanleg en het beheer van thujaopstanden beschreven.

Jan Oldenburger, Nico Leek en Lut Draye (De&D Consult), juni 2009

In het tweede Federale Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 werd beslist duurzaam bosbeheer na te streven op 3 verschillende niveaus: via (1) internationale samenwerking, (2) een aankoopbeleid voor duurzame houtproducten en (3) een reglementering van de invoer van houtproducten.

Annemieke Winterink, juni 2009

intern

Martijn Boosten en Mark van Benthem, juni 2009

Een inventarisatie van historische boselementen in Westeinde en het Ooster- en Westerzand

Mark van Benthem, mei 2009

Eindverslag project SMM0602034

Jan Oldenburger en Jaap van den Briel, mei 2009

Overheden, maatschappelijke (milieu)organisaties en bedrijven ontwikkelen in toenemende mate een gemeenschappelijke visie en overeenstemming ten bate van internationale standaarden voor duurzaam bosbeheer en goed ketenbeheer in de houtsector. Dit beleid draagt de belofte in zich een beslissende bijdrage te gaan leveren aan het behoud en duurzaam gebruik van bossen en regenwouden. Legaliteit en certificering van beheer en keten zijn hierin momenteel de belangrijke issues. Echter op het vlak van een meer doelgerichte aanwending van de grondstof hout lijkt er ook winst te behalen. Deze doelgericht aanwending is onderwerp van dit rapport.

Patrick Jansen en Annemieke Winterink, maart 2009

Dit rapport gaat uitsluitend in op de onderdelen die zijn uitgevoerd door Stichting Probos, namelijk het onderzoek naar de beheermogelijkheden voor wat betreft oogst, vermarkting van hout, inboeten en het beheer van de ondergroei.

Patrick Jansen, Mark van Benthem en Jaap van den Briel, maart 2009

Intern

Nico A. Leek, Jan Oldenburger en Annemieke Winterink, februari 2009

Doel van de studie is het actualiseren van de marktinformatie van gebruikt hout en resthout voor het jaar 2007. Daarmee is tevens de uitgangssituatie in kaart gebracht voor beide biomassastromen voor de duurzame en ergieproductie in relatie tot het Agroconvenant. Tevens worden de potenties voor de energiemarkt in kaart gebracht in relatie tot de positie van de bestaande afnemers van hout(rest)producten. Tenslotte wordt een advies opgesteld voor het verkrijgen van continue en betrouwbare statis tieken voor gebruikt hout en resthout in de komende jaren.

Tags

Martijn Boosten, Jan Oldenburger, Jeroen Oorschot (Borgman Beheer Advies), Martijn Boertjes (Biomassa Stroomlijn) en Jaap van den Briel, januari 2009

In dit project is de huidige Nederlandse logistiek voor houtige biomassa uit bos, natuur en landschap (oogst, verwerking, opslag en transport) in beeld gebracht. Vervolgens is gekeken naar de belangrijkste knelpunten en kansen in de logistieke keten en zijn aanbevelingen gedaan om deze knelpunten op te heffen. Gezien de beperkte tijd die voor dit project beschikbaar was, moet dit project worden gezien als een eerste verkenning van de thematiek, die kan dienen als basis voor vervolgprojecten en vervolgonderzoeken van diverse deelaspecten van de biomassaketen.